Firma Szkoleniowo Usługowa ,,FENIX BHP”

Firma Szkoleniowo Usługowa ,,FENIX BHP”

Fenix BHP to Firma Szkoleniowo – Usługowa specjalizująca się w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Swoje usługi kierujemy do każdego, zarówno do mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw… Współpracujemy z różnymi instytucjami, jak również osobami pragnącymi poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. 

Oferujemy szkolenia BHP dla nowo zatrudnionych pracowników, nadzór oraz wsparcie dla pracodawcy w zakresie przepisów BHP oraz prawa pracy, doradztwo w dziedzinie poprawnego prowadzenia dokumentacji, przegląd stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa oraz dojazd do wybranej przez klienta lokalizacji. 

Jesteśmy po to, aby odciążyć pracodawcę, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Obowiązkowe szkolenia BHP dla nowo zatrudnionych pracowników

Zgodnie z przepisami prawa pracy, każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść szkolenie BHP, aby w pełni poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie obowiązują na danym stanowisku, jak również w zakładzie pracy. 

Obowiązki te pracodawca musi wykonać jeszcze przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do przydzielonego mu stanowiska. 

Szkolenie BHP powinno odbywać się w godzinach pracy, a jego koszt w 100% pokrywa pracodawca. 

Oferujemy szkolenia BHP wstępne i okresowe dla każdej branży.  

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i osób indywidualnych 

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy pozwala zachować “zimną krew” oraz przyspiesza reakcję działania, co może mieć ogromny wpływ na zdrowie, a nawet życie osoby poszkodowanej. Dlatego też tak ważne jest, by regularnie odświeżać wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Firma Fenix BHP oferuje szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników, aby każdy wykonując codzienne obowiązki mógł pracować w poczuciu bezpieczeństwa, a pracodawca ze świadomością, że spełnił spoczywający na Nim obowiązek wynikający z przepisów BHP. 

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

  • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
  • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
  • prowadzenie działań ratowniczych.

Art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej brzmi:

„Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.

Z tego względu zapewnienie szkolenia w zakresie P/poż jest jednym z ważniejszych obowiązków jakie spoczywają na pracodawcy.

Podczas szkolenia staramy się w bardzo dokładny sposób zobrazować, jakie zagrożenia występują w danej firmie na konkretnym stanowisku i wyjaśniamy, w jaki sposób należy używać środków ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo na stanowisku pracy – ocena ryzyka zawodowego 

Wg definicji, zgodnej z (§ 2 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp, ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Z kolei ocena ryzyka zawodowego jest uważnym przyjrzeniem się wykonywanej pracy oraz miejscu, w którym jest ona wykonywana i ustaleniem, jakie czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Odpowiednie opracowanie oceny ryzyka zawodowego prowadzi do ochrony ludzkiego zdrowia i życia, służy oszczędzaniu pracownikom i pracodawcom stresu, strat finansowych i innych kłopotów związanych z ewentualnymi wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

Obsługa BHP dla firm w Fenix BHP

Wiele firm potrzebuje wsparcia z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Szczególnie duże przedsiębiorstwa, gdzie regularnie zatrudnia się nowych pracowników, którzy muszą przejść m.in. szkolenia BHP i P/poż. Są to obowiązki należące do pracodawcy, ale w Fenix BHP oferujemy obsługę BHP Twojej firmy. Już nie musisz pilnować terminów oraz szukać firmy, która przeprowadzi szkolenie – zrobimy to za Ciebie!